Tere tulemast Lustivere Põhikooli!
Dokumendid

Lustivere Põhikooli põhimäärus
Lustivere Põhikooli arengukava 2010 - 2017
Lustivere Põhikooli õppekava 
Ainevaldkond ja aine Lisa nr RÕK Lisa nr LÕK
keel ja kirjandus: eesti keel , kirjandus lisa 1 lisa 10
võõrkeeled: A-võõrkeel, B-võõrkeel, vene keele eelõpe lisa 2 lisa 11
matemaatika: matemaatika lisa 3 lisa 12
loodusained: loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia lisa 4 lisa 13
sotsiaalained: inimeseõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus, väärtuskasvatus, kohalugu, tervis ja ohutus lisa 5 lisa 14
kunstiained: muusika, kunst, loovusõpetus, kultuurilugu lisa 6 lisa 15
tehnoloogia: tööõpetus, käsitöö ja kodundus, kodundus, tehnoloogiaõpetus lisa 7 lisa 16
kehaline kasvatus: kehaline kasvatus lisa 8 lisa 17
informaatika ainekava lisa 9
Individuaalne töökava järeleõppimiseks ja -vastamiseks 
Individuaalne õppekava
Individuaalne õppekava (lihtsustatud õppekava)

Õppenõukogu tööplaan 2017/2018
Õpilase individuaalse jälgimise kaart
Klassitunnistuse sisu Rõk
Klassitunnistuse sisu Lõk
Lustivere Põhikooli tegevuskava arengukava
Lustivere Põhikooli kodukord 
Lustivere Põhikooli vastuvõtutingimused ja kord
Lustivere Põhikooli pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord.
Lustivere Põhikooli õpilase ja vanemaga arenguvestluse läbiviimise kord
Õpilaselt eseme(te) kooli hoiule võtmine ja tagastamine.
Juhtumi blanket
Lustivere Põhikooli III kooliastme läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö
korraldamise juhend
 
Lustivere Põhikooli „LustNupp” väljaselgitamise tingimused ja kord
Lustivere Põhikooli „Aasta Õpilane“ väljaselgitamise tingimused ja kord

Tõendid ja avaldused

Teatis õppest puudumise kohta
Avaldus 1. klassi astumiseks
Avaldus 2. - 9. klassi astumiseks
Avaldus lapse koolist väljaarvamise kohta
Avaldus õpilaspileti duplikaadi väljastamiseks

Loovtööde teemad ja teostajad

2012 2013 2014 2015 2016